Ученикам требования к презентациям


1. Darba struktūra(20%)
8p.
Skolēns informāciju pasniedz skaidri, kodolīgi, interesanti, loģiskā secībā un auditorijai ir viegli izsekot domu gājienam. Pārejas starp sadaļām ir līdzenas un sasaistītas
6p.
Skolēns informāciju pasniedz skaidri, kodolīgi, interesanti, loģiskā secībā un auditorijai ir viegli izsekot domu gājienam. Pārejas starp sadaļām ir līdzenas un sasaistītas
4p.
Ne vienmēr skaidra, kodolīga un loģiski secīga informācija. Auditorijai brīžiem ir pagrūti izsekot, jo prezentētājs lēkā no vienas lietas pie otras. Vājas pārejas starp sadaļām.
2p.
Prezentāciju ir grūti uztvert, jo informācija bieži nav secīga, ir neskaidra un neorganizēta. Ir vairākas novirzes no galvenās tēmas. Neveiklas pārejas starp sadaļām.
2. Tēmas pārzināšana(20%)
8p.
Skolēns lieliski pārzina un izprot materiālu, tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Ir veikta dziļa tēmas izpēte. Teicami atbild uz jautājumiem par tēmu, kā arī tās atsevišķām detaļām.
6p.
Skolēns parāda labu vispārēju izpratni par materiālu, labi pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Ir veikta pamatīga tēmas izpēte. Labi atbild uz jautājumiem par tēmu.
4p.
Skolēns parāda daļēju izpratni par materiālu, pietiekami pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Nav pārāk dziļa izpēte. Daļēji atbild uz jautājumiem par tēmu.
2p.
Skolēns parāda sliktu izpratni par materiālu, virspusēji pārzina tā saturu, pielietojumus un nozīmīgumu. Tēma izpētīta virspusēji. Vāji atbild uz jautājumiem par tēmu.
3. Radošums(10%)
4p.
Ļoti radošs un oriģināls darbs. Tēlains izmantoto materiālu pielietojums un dizains. Neparasti izdales materiāli, vizuālais noformējums vai prezentēšanas metodes.
3p.
Ir redzama zināma oriģinalitāte un radošums prezentācijā.
2p.
Rutīnas pieeja prezentācijai ar nelielu oriģinalitāti un radošumu.
1p.
Radošuma trūkums. Ļoti parasta un tipiska prezentācija
4. Vizuālais un tehniskais noformējums (10%)
4p.
Vienkārša, skaidra, viegli lasāma prezentācija.Labi pārskatāms izkārtojums nodrošina skatītājam teicamu uztveramību. Labs dizains, kas lieliski saskan ar saturu, turklāt efektīvi pielietots. Skaitliska un komplicēta informācija strukturēta shēmās, diagrammās un grafikos. Lielisks piemērs, kā lietot vizuālos līdzekļus, lai papildinātu runu. Nav pareizrakstības kļūdu.
3p.
Lielākoties vienkārša, skaidra, viegli lasāma prezentācija. Labs dizains, kas ir vienots ar tēmu. Tiek izmantotas shēmas, diagrammas vai grafiki. Vizuālā informācija papildina runātāju. Vietām pietrūkst vienota noformējuma. Ir atsevišķi nepārskatāmi veidoti slaidi.  Ne vairāk kā 2 pareizrakstības kļūdas.
2p.
Kopumā saprotama, taču slaidos nav izcelta svarīga informācija. Vietām grūti lasāma prezentācija. Vizuāli atbilstoša saturam, taču samērā primitīva. Neliela sapratne, kā veidot saistošus vizuālos līdzekļus, lai papildinātu runu. Ne vairāk kā 3-4 pareizrakstības kļūdas.
1p.
Zemas kvalitātes vai nekādi vizuāli līdzekļi, grūti lasāma, tehniski neprecīza, slikti veidota prezentācija. Slikta vienotība ar saturu.  Saturs grūti uztverams nepietiekamas uzskatāmības dēļ. Ne vairāk kā 5 -7 pareizrakstības kļūdas.
5. Kopsavilkums(20%)
8p.
Prezentācijā un prezentācijas kopsavilkumā uzsvērti svarīgākie punkti, spēcīgi secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Sniegtas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, secinājumi par mērķu sasniegšanu. Pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
6p.
Prezentācijas kopsavilkumā pieminēti galvenie punkti, ir secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Maz pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
4p.
Prezentācijas kopsavilkumā neskaidri minēti svarīgākie punkti un secinājumi par apskatīto tēmu vai problēmu. Minimāli pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
2p.
Prezentācijā iztrūkst kopsavilkuma, kā arī secinājumu par apskatīto tēmu vai problēmu. Nav pausta skolēna pozīcija (attieksme) par tēmu.
6. Uzstāšanās(20%)
8p.
Lieliska uzstāšanās. Acīmredzama pārliecinātība, viegls stāstījums, labs acu kontakts ar klausītājiem, lieliski izmantoti žesti, piesaista auditorijas uzmanību, labi lieto atgādnes (pierakstus). Skaidra, skaļa balss un precīzi izrunāti termini. Ievērots laika limits.
6p.
Laba uzstāšanās. Vērojama pārliecinātība, raits stāstījums, pieņemams acu kontakts ar klausītājiem, labi izmantoti žesti. Skaidra, saprotama balss un lielākoties precīzi izrunāti vārdi. Ievērots laika limits.
4p.
Pieņemama uzstāšanās. Brīžiem teksts tiek lasīts no pierakstiem vai ekrāna, neliels acu kontakts, manāmi daudz stostīšanās un vietām nav raits stāstījums. Nav ievērots laika limits.
2p.
Slikta uzstāšanās. Skolēns ir nesagatavojies, uzstājas neveikli, lasa tekstu no ekrāna, pagriezies pret auditoriju. Gandrīz nekāds acu kontakts. Nav ievērots laika limits.


Vērtējumu skala
Vērtējums:
nv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkti:
0,00-0,40
0,41-4,40
4,41-8,40
8,41-13,20
13,21-18,40
18,41-23,20
23,21-28,00
28,01-31,20
31,21-34,80
34,81-38,00
38,01-40,00
Procenti:
0-1%
1-11%
11-21%
21-33%
33-46%
46-58%
58-70%
70-78%
78-87%
87-95%
95-100%
Комментариев нет:

Отправить комментарий